Första spadtaget i Örby

Idag påbörjades projektet i Örby med detta symboliska spadtag. Nästa höst finns här 23 nya lägenheter fördelat på ca 900 kvm, dvs små, effektiva bostäder. Spännande!

Vad kännetecknar en bra investeringsfastighet?

Efter att ha arbetat inom fastighetsbranschen en längre tid har jag samlat på mig många värdefulla erfarenheter. Idag tänkte jag därför dela med mig av mina tankar kring vad som kännetecknar en bra investeringsfastighet.

Mitt fokus i branschen ligger på fastighetsförädling och därefter exit (dvs försäljning) och då handlar det kort och gott om att hitta fastigheter med förändringspotential. Det kan exempelvis handla om att fastigheten har låga hyror och är i dåligt skick. Den typen av byggnader har goda förutsättningar att förädlas genom att kunna få avsevärt högre hyror samt sänkta driftkostnader. Sammantaget leder detta till att det så kallade driftnettot ökar avsevärt och därmed också fastighetens avkastningsvärde.

En annan bra möjlighet är fastigheter med lokaler som kan konverteras till bostäder eller som har en outnyttjad byggrätt. En sådan förädling leder ofta till att fastighetsvärdet ökar mer än kostnaden för att genomföra förändringen. I mitt dagliga arbete letar vi dessutom efter fastigheter med outnyttjade vindar som kan exploateras eller fastigheter där det finns många hyresgäster med intresse av att ombilda huset till bostadsrätter. Med denna inriktning kan man nå förvånansvärt god avkastning på kort tid.

/Marcus Hamberg

Bostadsbristen i Sverige – ett hot mot rörligheten

Enligt Statistiska Centralbyrån har bostadsbyggandet i Sverige legat på en allmänt låg nivå sedan lågkonjunkturen under 1990-talet. Sverige ligger idag i bottenskiktet vad gäller andel byggda bostäder vilket syns tydligt i våra storstadsregioner. Sydsvenskan publicerade i början av året en artikel om bostadsbristen i Malmö som fastslog att bostadsbyggandet i Malmö inte återspeglar befolkningsökningen. Malmö växte under 2013 med 5 100 personer till 312 841 invånare. Bostadsbristen är idag är ett faktum, även utanför storstadsregionerna. Flera orter runt om i landet har en stark befolkningstillväxt men ändå byggs det inte tillräckligt.

Produktionen av bostadsrätter tycks ha tagit fart, mycket tack vare ökad efterfrågan på en fri marknad. När det gäller hyresrätter är läget däremot annorlunda. Efterfrågan på hyresrätter är oerhört stor idag. Dessvärre hämmas produktionen av rådande hyresreglering som inte tillåter en marknadsmässig hyra. Detta innebär att det är svårt att få lönsamhet i nyproduktion av hyresrätter. Tyvärr blir det inte enklare då själva byggprocessen är kraftigt överreglerad: ändlösa detaljplaneprocesser, tillgänglighetskrav som medför exempelvis hisskrav vid vindexploatering och parkeringsnormer som inte är förankrade i hur samhället ser ut idag. Dessa processer kostar både tid och pengar. I slutändan leder det till dyrare bostäder som få har råd att bo i.

/Marcus Hamberg