Svensk bostadspolitik

Forskaren Jan Jörnmark har under mellandagarna publicerat en artikelserie om den svenska bostadspolitiken. Artiklarna är mycket läsvärda och sätter ljuset på diverse märkligheter på den svenska bostadsmarknaden samt sätter dessa i ett historiskt perspektiv. Han beskriver hur nuvarande principer för hyressättning sätter hyror på attraktiva, äldre innerstadslägenheter som mycket kraftigt understiger vad som skulle vara någon form av marknadsmässig hyra. Effekten av detta är så klart att efterfrågan på dessa kraftigt underprisade lägenheter vida överstiger utbudet med följd att det skapas enorma väntetider.
De som ställde sig i Stockholms bostadskö i slutet av åttiotalet börjar få erbjudanden om hyreslägenheter nu, ca ett kvarts sekel senare, till en hyra som i många fall är hälften av vad man måste betala för en nyproducerad hyreslägenhet i ett perifert läge. Ungefär som i gamla Sovjet när man kunde köpa en ny Lada för några tusen rubel men man fick vänta minst 10 år på leverans.  Jörnmark menar att den mycket medialt uppmärksammade bostadsbrisen i själva verket är ett efterfrågeöverskott på en viss typ av mycket lågt prissätta innerstadslägenheter.
Att över natt plocka bort de regler som leder till en för låg hyra på en viss typ av innerstadslägenheter är nog inte realistiskt. Däremot tror jag att prisregleringarna som är grunden till att innerstadslägenheter är för lågt prissatta gradvis måste avvecklas – säg över 10 år – till förmån för fri hyressättning. Om man inte gör det kommer det nog inte att finnas kvar några hyreslägenheter i innerstan på lite sikt (allmännyttan undantagen) då alternativet att ombilda till bostadsätter fortsatt är mycket starkt både för hyresvärd och hyresgäst. Till detta kommer även någon form grundläggande rättviseaspekt: är det rimligt att en sekelskiftesvåning på Östermalm  – som ligger vägg i vägg med bostadsrätter som säljs för ca 100 000 kr per kvadratmeter – har halva hyran jämfört med en nyproducerad hyreslägenhet långt utanför Stockholm? Jag tycker inte det.

 

Ormingeprojektet avslutat!

Projektet i Orminge är nu färdigställt. Det innebär att bostadsrättsföreningen har fått in sina insatser från medlemmarna, återbetalt projektfinansieringen till banken och kunnat tillträda fastigheterna. Dessutom betyder det att fastigheterna har fått sina respektive slutbevis från kommunen. Därmed har fastigheterna blivit godkända för inflyttning vilket alltså skedde under andra halvan av november månad. På ca ett år har platsen gått från att husera ett antal gamla baracker till splitternya hem för 55 familjer som rent arkitektoniskt smälter in på ett mycket bra sätt i Ormingeringens klassiska bebyggelse. Väldigt tillfredsställande att se!

Nytt projekt i Hägersten

På Hägerstensåsens sluttning med utsikt över Mälaren bygger vi BRF Stjernströmsväg. Ett formstarkt drömboende som med sina generösa takterrasser och sin gröna inramning ger dig möjlighet att leva det bekväma och naturnära livet samtidigt som det erbjuder närheten till innerstans härliga puls. Här möter designfokus genomtänkt funktionalitet i 68 energieffektiva lägenheter fördelade på två kontrasterande huskroppar, där det mörka och samlade möter det ljusa och uppbrutna. Vi har nu fått bygglov och produktionen går igång i början av augusti med beräknad inflyttning i slutet av 2017. Trots lite skakiga marknader och amorteringskrav så har försäljningen rullat på bra och vi ligger i dagsläget på ca 70 procent bokade lägenheter vilket är en skön bekräftelse på det utmärkta läget och den fina utformningen.

Orminge slutsålt!

Samtliga 55 lägenheter är sålda till förväntansfulla köpare. Bägge huskropparna står på plats och inomhusarbetena har  påbörjats. Inom kort påbörjas processen med att erbjuda köparna individuella tillvalsmöjligheter och då framför allt vad gäller utrustning och materialval i köken. Inflyttning i detta mycket fina tillskott till Ormingeringens klassiska bebyggelse sker i november och december.

RW Capital AB blir RW Bostad AB

RW Capital AB byter namn till RW Bostad AB. Detta kan tyckas vara en kosmetisk förändring men ska ses i ljuset av att bolaget långsiktigt satsar på nyproduktion av bostäder – både bostadsrätter och hyresrätter –  i Stockholm med omnejd. Trots osäkerhet vad gäller amorteringskrav, regler för ränteavdrag och räntenivåer så kommer marknaden att vara stark under många år framöver till följd av stor inflyttning och ett ständigt ökande underskott på bostäder. RW fortsätter därför sin snabba tillväxt och idag uppgår projektportföljen till ca 400 lägenheter som ska färdigställas under perioden 2016 till 2018.

Nytt projekt i Hässelby Villastad

RW Capital har förvärvat ett nybyggnadsprojekt i Hässelby Villastad. Detaljplanen för projektet antogs den 15 december 2015. RW Capital AB planerar att uppföra tre flerbostadshus i två till fyra våningsplan med lägenheter om 1 – 3 rok. Längs med Blomsterkungsvägen kommer en större huskropp i fyra plan att uppföras. I vinkel kommer ytterligare två mindre hus i två plan att uppföras. Tillsammans kommer husen att skapa en ostörd och skyddad och delvis kringbyggd innergård. Husen kommer att få en sammanlagd bostadsarea om ca 2 500 kvadratmeter fördelad på ca 40 bostadsrätter i olika storlekar. Projekteringen av byggnationen pågår för fullt och beräknad byggstart är under sommaren 2016. Försäljning av bostadsrätterna kommer att påbörjas under våren 2016. Nybyggnadsprojektet ligger i Backlura i den nordöstra änden av stadsdelen Hässelby Villastad i Stockholms stad. Hässelby Villastad är en attraktiv stadsdel med vacker natur och goda kommunikationer. Den omkringliggande byggnationen består av villor och radhus som uppförts från 1970-talet och framåt

Nytt projekt i Tyresö Strand

Ett nybyggnadsprojekt bestående av ett flerbostadshus och två radhuslängor som omgärdar en kringbyggd innergård påbörjas nu i Tyresö Strand. Sammanlagt kommer ca 60 bostäder i storlekarna 1 – 5  rok att byggas på Videvägen i Tyresö Strand med RW Capital AB som byggherre.
RW Capital har förvärvat ett nybyggnadsprojekt i Tyresö Strand. Detaljplanen är antagen och förväntas vinna laga kraft under december månad. RW Capital AB planerar att uppföra ett flerbostadshus i fem våningsplan med lägenheter om 1 – 3 rok med rymliga takterasser i de tre översta våningsplanen. Radhuslängorna, bestående av ca 11 lägenheter ligger i vinkel och skapar tillsammans med flerbostadshuset en skyddad och kringbyggd innergård. Det kommer också att tillskapas kommersiella lokaler i gatuplan som ett led i att skapa en centrumkänsla. Husen kommer att få en sammanlagd bostads- och lokalarea om ca 4 500 kvadratmeter fördelad på ca 60 bostadsrätter i olika storlekar och lokaler i gatuplan ut mot Tyresövägen. Projekteringen av byggnationen pågår för fullt och beräknad byggstart är under sommaren 2016. Försäljning av bostadsrätterna kommer att påbörjas under våren 2016.

Nytt projekt i Orminge

I somras påbörjades försäljningen av RWs projekt på Ormingeringen 62 i Nacka utanför Stockholm. Projektet omfattar 55 lägenheter i olika storlekar och intresset har varit mycket stort, se www.ormingeringen62.se för vidare information. På tomten fanns tidigare en gammal förskolelokal och rivning av denna skedde under juli månad. Inflyttning sker under det fjärde kvartalet 2016.
/Marcus Hamberg

Första nyproduktionsprojektet snart klart

För ganska exakt ett år sedan så la jag ut en bild från vårt första nyproduktionsprojekt på Gamla Huddingevägen i Örby utanför Stockholm. Bilden föreställde ett symboliskt första spadtag. Denna bild visar hur det ser idag. Vi är nu i projektets intensiva slutfas och de 23 lägenheterna kommer att vara redo för inflyttning före årsskiftet. Intresset för lägenheterna har varit mycket stort och är ytterligare en indikator på Stockholms heta bostadsmarknad. Men vi tycker också att det stora intresset ska ses mot bakgrund av att köparna uppskattar fasta priser och principen först till kvarn.
RW har under 2015 fokuserat på att bygga upp en projektportfölj och har förvärvat en rad projekt i Stockholmsområdet (totalt ca 400 lgh) som ska gå igång under 2016. Jag kommer att berätta om dessa spännande projekt framöver.

/Marcus Hamberg

Så ser bostadssituationen ut för de yngsta respektive äldsta

Bostadssituationen skiljer sig åt i våra svenska städer och bland olika samhällsgrupper. Boverkets bostadsmarknadsenkät ber Sveriges kommuner att bedöma läget på bostadsmarknaden i kommunen. Jag valde att titta närmare på skillnaden mellan bostadssituationen för våra yngsta respektive äldsta.

Den senaste enkäten från 2014 visar att ungdomar tillhör en av de samhällsgrupper som har det svårast att få bostad. 76 % av Sveriges kommuner uppger att de har brist på ungdomsbostäder. Bland de kommuner som har högskolor uppger 90 % att det generellt sett finns alldeles för få små bostäder för just ungdomar.

Fram till och med augusti i år kan företag och kommuner söka bidrag för innovativt byggande av bostäder för unga eller för processer som främjar byggandet. Nya ungdomsbostäder kommer att byggas under kommande år främst genom nybyggnation.

Bland våra äldre ser situationen något bättre ut än för ungdomarna men den är långt ifrån bra. Idag bor allt fler äldre hemma längre. Det är ett resultat av förbättrad hälsa och utökning av hemtjänsten. Det innebär att behovet för de allra äldsta, från 85 år och uppåt, har ökat. För den äldre människan finns det få tillgängliga lägenheter anpassade efter ett större vårdbehov enligt Boverkets undersökning.

Exakt hur behovet ser ut kan dock skilja sig åt runtom i landet. I våra storstäder finns behovet av alla typer av boenden på grund av den stora inflyttningen medan behovet på mindre orter kanske snarare rör specifika boendetyper.

/Marcus Hamberg